Privacyverklaring

Reisadvies Nederweert, gevestigd aan Burgemeester Hobusstraat 56
6031VA Nederweert en Agneshof 3, 6031 CZ Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Burgemeester Hobusstraat 56
6031VA Nederweert
0495-631323

Agneshof 3
6031 CZ Nederweert
0495-633345

M. Beuvens is de Functionaris Gegevensbescherming van Reisadvies Nederweert.
Zij is te bereiken via m.beuvens@gphn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reisadvies Nederweert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Reisadvies Nederweert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.beuvens@gphn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reisadvies Nederweert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om een professioneel en optimaal advies ten aanzien van gezondheid op reis uit te kunnen brengen, het toedienen van de juiste vaccins, en de juiste medicatie te kunnen voorschrijven.
– Reisadvies Nederweert verwerkt persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals vastgelegd in de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst).

Geautomatiseerde besluitvorming
Reisadvies Nederweert neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reisadvies Nederweert) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reisadvies Nederweert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn persoons- en medische gegevens: niet langer dan 15 jaar, zoals vastgelegd in WGBO.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reisadvies Nederweert verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Door u vermelde medische gegevens worden strikt vertrouwelijk alleen door medewerkers van Reisadvies Nederweert verwerkt, en zullen nooit met derden worden gedeeld, tenzij op uw uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Reisadvies Nederweert gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reisadvies Nederweert gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie
Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reisadvies Nederweert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend via post sturen naar ReisadviesNederweert, Burgemeester Hobusstraat 56 6031 VA Nederweert.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Reisadvies Nederweert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reisadvies Nederweert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via m.beuvens@gphn.nl